Tiếp tục thực hiện “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp”

Ngày: 14/02/2017 Lượt xem:3626

Đó là yêu cầu của Chỉ thị số 06-CT/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát huy kết quả đạt được sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ-ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị 06-CT/ĐUK ngày 12/12/2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Bản Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai Nghị quyết 04-NQ-ĐUK ngày 06/12/2013 đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối, trong đó tập trung vào các nội dung chính: (1) Các cấp ủy phân công người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016. Chỉ đạo rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. (2) Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát gắn liền với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm về quản lý kinh tế; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, công tác xây dựng Đảng,… Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. (3) Tăng cường, phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ; xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên sai phạm theo quy định của pháp luật. Định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo để kịp thời định hướng, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. (4) Các đảng ủy cấp trên cơ sở tiếp tục kiện toàn ủy ban kiểm tra, lập cơ quan ủy ban kiểm tra; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra. (5) Tiếp tục đổi mới nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung cào những nội dung, kiến thức cần thiết cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Thực hiện tốt việc định kỳ 6 tháng, hàng năm, cấp ủy trực tiếp chủ trì, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, Chỉ thị 06-CT/ĐUK ngày 12/12/2016 với những nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục góp phần quan trọng lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ  trong sạch vững mạnh./.

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn