Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày: 14/09/2016 Lượt xem:5040

Đó là tiêu đề Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được ban hành ngày 8/9/2016.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai thự c hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,ngày 8/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng,Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc trọng tâm đó là:

-Xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng bậc nhất.

- Cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trungvào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nội vụ (BanThi đua – Khen thưởng Trung ương), Bộ Tài chính, Ủy ban dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  theo chức năng, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa lớn và đạt hiệu quả tích cực.

Bản chỉ thị này thay thế chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ./.

Châu Ngọc

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn