Đảng uỷ VNPT Net hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Ngày: 02/08/2017 Lượt xem:7595

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Đảng uỷ Tổng công ty Hạ tầng mạng đã ban hành Hướng dẫn số 486-HD/ĐUVNPT Net về "Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945–15/8/2017) nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, yêu Ngành, yêu nghề cho đội ngũ CBCNV; từ đó, có ý thức vươn lên, bản lĩnh vững vàng, có khát vọng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, góp phần xây dựng VNPT Net phát triển vững mạnh, toàn diện theo định hướng “Hạ tầng thông minh. Chất lượng hàng đầu. Phong cách chuyên nghiệp”.

Hướng dẫn gợi ý một số nội dung tuyên truyền như: Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 72 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức… Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền về truyền thống ngành Bưu điện, nhất là những đóng góp của ngành đối với Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, Quốc kháng 2/9 và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ Tổng công ty yêu cầu các cấp uỷ trực thuộc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: Thông qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể; các tài liệu tuyên truyền, trang thông tin điện tử của Tổng công ty; các hình thức cổ động trực quan như: panô, áp phích, khẩu hiệu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của đơn vị, của tổ chức đoàn thể./.
                                                                                                           
Trần Chiển-TG

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn